Olgu Sunumu

Topikal Siklopentolat Sonrasi Gelisen Akut Nöropsikiyatrik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
  • Duygu Iskender Mazman
  • Ayça Durmus Aykut
J Curr Pediatr 2015; 13: 219-221 DOI: 10.4274/jcp.46338