Özgün Araştırma

Pathological Internet use Levels and Psychiatric Diagnoses in Adolescents Admitted to a Child Psychiatry Outpatient Clinic after Face-to-face Education Restriction Due to the Pandemic

10.4274/jcp.2023.05945

  • Didem Ayyıldız
  • Funda Gümüştaş

Gönderim Tarihi: 04.11.2022 Kabul Tarihi: 27.02.2023 J Curr Pediatr 2023;21(1):84-91

Giriş:

Pandemiye yönelik sosyal kısıtlamaların olduğu dönemde ergenlerin ekran başında kalma süreleri çok artmış, akran etkileşimlerinin ve fiziksel aktivitelerin kısıtlanması nedeniyle ruh sağlıkları olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim döneminden sonra çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran ergenlerde internet aşırı kullanımı ve psikiyatrik bozukluk düzeylerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Psikiyatrik tanıların değerlendirilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış bir araç olan “Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu” (ÇDŞG-ŞY) ve internet aşırı kullanımını belirlemek üzere Young İnternet Bağımlılığı Testi (IAT) kullanılmıştır. Bu çalışmaya 11-18 yaş arası toplam 141 ergen dahil edilmiştir.

Bulgular:

Sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) olan gençlerde, IAT ortalama puanı SAB bulunmayanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,001). Sosyoekonomik durum (SED) kontrol edildikten sonra da (p=0,007) istatistiksel anlamlılık devam etmekteydi. Hiyerarşik regresyon analizlerinnin sonuçlarına göre kız cinsiyet (B=-6,899, p=0,029), küçük yaş (B=-1,526, p=0,032) ve OKB eş tanısı (B=5,292, p=0,042) anksiyete bozuklukları tanısı bulunan ergenlerde daha yüksek IAT puanlarını istatistiksel olarak anlamlı şekilde öngörmüştür.

Sonuç:

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan ergenlerde patolojik internet kullanımı ile ilişkili yaygın gözlenen psikiyatrik tanıların belirlenmesi, benzer salgınlar tekrarlandığında ruh sağlığı profesyonellerinin özellikle risk altındaki bireylerde sorunlu alanlara uygun müdahaleleri daha hızlı planlamasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Patolojik internet kullanımı, psikiyatrik bozukluk, ergen, pandemi

Tam Metin (İngilizce)