Özgün Araştırma

Çocuk ve Adolesanlarda Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesi: Türkiyede Çok Merkezli Çalışma

10.4274/jcp.2021.43926

 • Emel Hatun Aytaç Kaplan
 • Aydilek Dağdeviren Çakır
 • İhsan Esen
 • Emine Demet Akbaş
 • Eda Çelebi Bitkin
 • Nesibe Akyürek
 • Bahar Özcabı
 • Suna Kılınç
 • Birgül Kırel
 • Deniz Okdemir
 • Olcay Evliyaoğlu
 • Mehmet Keskin

Gönderim Tarihi: 27.06.2021 Kabul Tarihi: 23.10.2021 J Curr Pediatr 2021;19(3):354-362

Giriş:

Ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid nodüllerinde maligniteyi öngörmede kullanılan güvenilir tanı yöntemleridir. Doğru hastayı bulmada ve gereksiz ameliyatları önlemede faydalıdırlar. Bu çalışmanın amacı tiroid nodülü bulunan çocuklarda ince iğne aspirasyon biyopsisi ile klinik, ultrasonografik bulgular ve histopatolojik inceleme sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çok merkezli çalışmada, Türkiye’den 9 farklı Pediatrik Endokrinoloji Ünitesinde Temmuz 2002-Kasım 2019 tarihleri arasında takip edilen tiroid nodüllü hastaların verileri incelendi. Tiroid nodüllü çocuk hastaların klinik, ultrasonografik, sitolojik ve histopatolojik bulguları (malign veya benign) retrospektif olarak incelendi. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile takip edilen hastaların bulguları Amerikan Tiroid Birliği’ne göre sınıflandırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 203 çocuk dahil edildi, hastaların %82,3’ü (n=167) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 14,06±2,26 yıl (dağılım 3,7-19 yıl) idi. Hastaların sitolojik tanıları şu şekildeydi: %1,9’u tanı dışı veya yetersiz, %59,6’sı benign, önemi belirsiz atipi veya foliküler lezyon, %2,4’ü foliküler neoplazm şüpheli, %12,8’i malignite şüphesi, %1,9’u malign idi. 59 hastaya cerrahi uygulandı. Otuz üç hastaya malignite tanısı konuldu. Benign ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu olan hastaların %17,6’sında ameliyat olduklarında malignite saptandı. Önemi belirlenemeyen sitolojiye sahip atipi veya foliküler lezyonu olan hastaların %44,4’ünde malignite mevcuttu. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal doğruluğu %79 idi.

Sonuç:

Bu çalışma, Türkiye’de çocuk ve ergenlerde tiroid nodüllerini araştıran ilk çok merkezli çalışmadır. Tiroid nodülü olan çocuklarda ince iğne aspirasyon biyopsisi tanıda önemli bir yere sahiptir ancak nodülün ultrasonografik özellikleri de dikkate alınmalıdır. Atipi veya önemi belirsiz foliküler lezyon bilinenden daha önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid, ultrasonografi

Tam Metin (İngilizce)