Özgün Araştırma

Investigation of the Relationship Between Maternal & Neonatal Vitamin B12 Deficiency and Neonatal Hyperbilirubinemia: A Prospective Controlled Study

10.4274/jcp.2022.78055

  • Meltem Turan
  • Hilal Özkan
  • Melike Sezgin Evim
  • Nilgün Köksal

Gönderim Tarihi: 28.04.2022 Kabul Tarihi: 01.08.2022 J Curr Pediatr 2023;21(1):9-15

Giriş:

Bu çalışmada neonatal hiperbilirubinemi olgularında vitamin B12 eksikliğinin rolünün araşatırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu prospektif çalışmaya yenidoğan sarılığı olan ve anne sütü ile beslenen term bebekler dahil edildi. Sarılığı olan olgular hasta, sarılığı olmayan olgular kontrol grubu olarak tanımlandı. Tüm bebekler ve annelerinde vitamin B12 düzeyi bakıldı.

Bulgular:

Toplam 154 bebek çalışmaya dahil edildi. Vitamin B12 eksikliği hasta grubunda, kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek bulundu. Benzer şekilde hasta grubunun annelerinde de vitamin B12 düzeyi anlamlı düşük idi. Hasta grubunda ortalama bilirubin düzeyi ve fototerapi ihitiyacı vitamin B12 eksikliği saptanan bebeklerde anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü.

Sonuç:

Bu çalışmada annelerdeki vitamin B12 eksikliğinin yenidoğan bebeklerde vitamin B12 eksikliği ile ilişkili olduğu ve bebeklerdeki bu eksikliğin yenidoğan sarılığı gelişimine yol açtığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, sarılık, yenidoğan, vitamin B12 eksikliği

Tam Metin (İngilizce)