Özgün Araştırma

Koledok Kisti Ön Tanısı Konan Çocuklarda Görüntüleme Modalitelerine İlişkin Tanısal Uyumsuzluk Temelli Çıkarımlar: Klinik Deneyim ve Literatür Taraması

10.4274/jcp.2021.0024

  • Esra Ozcakir
  • Mete Kaya

Gönderim Tarihi: 02.02.2021 Kabul Tarihi: 25.04.2021 J Curr Pediatr 2021;19(2):185-192

Giriş:

Koledok kistlerinin değerlendirilmesinde kullanılan Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP) Koledok kist’nın tiplerini belirleyen en önemli görüntüleme çalışmasıdır. Koledok kisti ön tanısı ile başvuran çocuk hastalarda uygulanacak cerrahi yaklaşımı belirlemek için kesin tanı şarttır. Çalışmamız, Koledok kist ön tanısı ile değerlendirdiğimiz hastaların, ayırıcı ve kesin tanısında intraoperatif bulgular eşliğinde, Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi (MRCP) ve İntraoperatif Kolanjiyografi (IOC) ‘nin rolünü araştırmayı amaçladı.

Gereç ve Yöntem:

Kliniğimizde Mayıs 2014 - Ocak 2021 tarihleri arasında koledok kisti ön tanısı almış yedi pediatrik hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Önceden koledok kisti tanısı almış hastaların klinik özellikleri, MRCP ve IOC sonuçlarını araştırdık ve sonuçlarını intraoperatif brüt patolojik bulgular ile karşılaştırdık. Koledok kistinin ön tanı ve alt tipini içeren sonuçları ameliyat öncesi MRCP, intraoperatif IOC ve brüt patolojik bulgular ile değerlendirdik.

Bulgular:

Yedi hastadan altısına laparotomi ve IOC prosedürü uygulandı. Üç hastada MRCP ve IOC sonuçları tutarlıydı, her ikisi de bir Tip-I koledok kistini doğruladı. Bir hastada, MRCP bir Tip-IV koledok kisti ortaya koyarken, bu hastada IOC Tip-I koledok kisti olduğunu gösterdi; MRCP’de Tip-II koledok kisti olduğunu bildiren bir hastada intraoperatif duodenal duplikasyon kisti olduğu görüldü; ameliyat edilen altıncı hastada Tip-I koledokal kist MRCP sonucu vardı, ancak laparatomide çekilen IOC biliyer atrezi ve şiddetli hidropik safra stazı ile uyumluydu. Diğer bir hastada MRCP Tip-I koledok kisti tariflerken, hastanın çekilen hepatosite spesifik kontrastlı manyetik rezonans görüntülemesi basit karaciğer kisti ile uyumlu olduğu için hasta cerrahiye alınmadı.

Sonuç:

MRCP, koledok kistinin ayırıcı tanısı açısından oldukça değerli olsa da, hastaların kesin tanısı için laparatomi sırasındaki değerlendirme ve IOC ile doğrulama gerekmektedir. Batın içi farklı patolojilerin de MRCP’de koledok kisti ile benzer görünüm sergileyebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koledok kisti, manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi, MRCP, intraoperatif kolanjiyografi, İOK

Tam Metin (İngilizce)