Özgün Araştırma

Gastro Özofageal Asit Reflünün Saptanmasında İmpedans ve pHmetre Tetkikleri Arasındaki Uyumsuzluk Nedeni: pH-Only Olayları

10.4274/jcp.2021.0030

  • Ayşe Parlak
  • Hasan Doğruyol

Gönderim Tarihi: 16.03.2021 Kabul Tarihi: 20.06.2021 J Curr Pediatr 2021;19(2):241-247

Giriş:

İmpedansda saptanmayıp sadece pH metrede görülen pH’nın 4’ün altında olduğu olaylar ‘pH-only’ olayları olarak adlandırılmıştır. Biz çalışmamızda ‘pHonly’ olaylarının nedenlerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

50 hastanın çok kanallı intraluminal impedans otomatik kayıtları incelendi. pHonly asit reflü olayları sırasında impedansa kanallarındaki değişiklikler incelendi ve önceden yapılmış olan araştırmalardan da yararlanılarak gruplandırıldı. 1) İmpedans ölçüm kriterlerini karşılayamayan olaylar 2) İmpedans kanallarında değişiklik olmayan olaylar 3) İmpedans kriterlerini karşılayan ancak reflü işareti olmayan olaylar 4) Artefakt 5) Hava nedeniyle pozitif defleksiyon.

Bulgular:

İmpedansta saptanan asit reflü olaylarının sayısı 1475, pH metrede saptanan asit reflü olaylarının sayısı 3093, ‘pH-only’ olaylarının sayısı 1736 idi. pH metrede saptanan asit reflülerin %56.1’i impedans kayıtlarında saptanmadı. Bunun nedenleri arasında en sık impedans kanallarında değişiklik olmayan olaylar görülmüştür(%68), diğer sebepler ise hava nedeniyle pozitif defleksiyon(%14), impedans ölçüm kriterlerini karşılayamayan olaylardır(%10). %8 pH-only olayında ise reflü için impedans kriterlerini sağladığı halde reflü işareti olmayan durum saptandı.

Sonuç:

İmpedans monitörizasyonu sonuçlarına göre pHmetreye göre 2 katından fazla sayıda asit reflü impedansda gösterilemiyor. pH-only olaylarının sebepleri ve klinik önemi halen net değildir. Bu nedenle impedans kayıtlarının otomatik analizlerinden çok pHmetre ile birlikte değerlendirilmesi önemlidir

Anahtar Kelimeler: İmpedans, asit gastroözofageal reflü, pHonly olayları

Tam Metin (İngilizce)