Özgün Araştırma

Evaluation of Red Blood Cell Distribution Width-Platelet Ratio as an Early Predictor of Late-Onset Sepsis in Preterm Infants

10.4274/jcp.2022.55376

  • Pelin Doğan
  • İpek Güney Varal
  • Atahan Ararat
  • Elif Güler Kazancı

Gönderim Tarihi: 03.03.2021 Kabul Tarihi: 02.02.2022 J Curr Pediatr 2022;20(1):27-33

Giriş:

Preterm infantlarda geç sepsis nörogelişimsel gerilik ve ölümün önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmadaki amacımız, eritrosit dağılım genişliği/trombosit (RPO) oranının geç sepsis erken tanısındaki rolünü araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Gözlemsel kohort çalışmaya Ocak 2018 ve 2020 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi görmüş ≤366/7 gestasyonel haftanın altındaki preterm infantlar dahil edilmiştir. Geç sepsis grubuna kültür kanıtlı sepsis izlenenler dahil edilirken kontrol grubuna geç sepsis atağı izlenmemiş hastalar dahil edilmiştir. Kültür üremesi ile eş zamanlı alınmış olan tam kan parametreleri kaydedilmiştir. Ayrıca çalışma grubu kültürde üreme izlenen mikroorganizma tipine göre gruplandırılmış ve gruplar arası ve grup içi analizleri kaydedilmiştir.

Bulgular:

Son analize seksen beş infant dahil edilmiştir. Geç sepsis grubunda RPO oranları istatistiksel anlamlı olarak yüksek izlendi (p<0,001). Subgrup analizinde RDW ve RPO değerleri Gram-negatif sepsis grubunda belirgin yüksek izlendi (p<0,001). Geç sepsis öngörmede RPO eşik değeri olarak %0,17 degerinin sensitivite ve spesifitesi sırasıyla %60 ve %92 olarak izlendi.

Sonuç:

Bu çalışmada geç sepsisi öngörmede RPO değerinin pratik ve yararlı olduğu gösterildi. RPO değerinin geç sepsisi öngörmedeki rolü ile ilgili prospektif ve geniş çalışma grupları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Geç sepsis, preterm infant, eritrosit dağılım genişliği trombosit oranı

Tam Metin (İngilizce)