Özgün Araştırma

Comparison of Maternal Attachment Level, Post-traumatic Stress Disorder, Anxiety and Depression Risk, and Related Factors in Mothers of Preterm Babies with Mothers of Term Babies

10.4274/jcp.2022.79037

  • Barış Güller
  • Erbu Yarcı
  • Ferhat Yaylacı

Gönderim Tarihi: 16.09.2022 Kabul Tarihi: 01.12.2022 J Curr Pediatr 2023;21(1):23-33

Giriş:

Çalışmanın amacı yenidoğan yoğun bakım servisinde takip edilmiş erken doğan bebek sahibi anneler ile hastanemize doğum sonrası bebeğini rutin kontrol için getiren zamanında doğum yapan annelerde bağlanma düzeyi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, kaygı risk düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya dahil edilen erken doğum yapan anne sayısı 72, zamanında doğum yapan anne sayısı ise 66 idi. Anneler tarafından Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ), Perinatal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği-II (PTÖ-II), Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ) ve Ana Babaya Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) dolduruldu.

Bulgular:

Erken doğan bebeklerde doğum sonrası geçen gün sayısı 76,79±43,01, zamanında doğan bebeklerde 78,57±36,48 idi. Doğum sonrası geçen gün için iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,548). Erken doğan bebeklerin anne yaş ortalaması 29,36±6,17 yıl bulundu. Anne yaş ortalamaları için iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,717). Erken doğum yapan annelerde lise altı eğitim düzeyine sahip olmak daha yüksek (p=0,036), aylık gelir düzeyi daha düşüktü (p=0,012). Erken doğum yapan annelerde MBÖ (p=0,026), PTÖ-II (p=0,018) ve HADÖ depresyon puan ortalaması daha yüksekti (p=0,018). PTÖ-II ile bebeğin doğum kilosu arasında negatif korelasyon saptandı. (r=-0,186; p=0,029). HADÖ depresyon ile doğum haftası (r=-0,188; p=0,027), bebeğin doğum kilosu (r=-0,262; p=0,002), anne yaşı (r=-0,190; p=0,025), anne eğitim düzeyi (r=-0,227; p=0,007) ve aylık gelir düzeyi (r=-0,168; p=0,049) arasında negatif korelasyon bulundu.

Sonuç:

Çalışmamız erken doğum yapan annelerde TSSB ve depresyon risk düzeyinin yüksek olduğu, anne yaşı, eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, bebeğin doğum haftası ve ağırlığı gibi faktörlerin bu riskler ile ilişkili faktörler olduğu şeklinde önemli veriler sunmaktadır. Ayrıca erken doğum yapan annelerde bebeğe bağlanma düzeyinin daha yüksek bulunması da dikkat çekicidir. Sonuçlarımız, erken doğum sonrası annelerin psikolojik tepkilerinin erken dönemde araştırılmasının ve doğum sonrası destek almasının, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sosyal çalışma uzmanı ve psikolog bulundurulmasının önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erken doğum, maternal bağlanma, travma sonrası stres bozukluğu, anne ruh sağlığı

Tam Metin (İngilizce)