Orjinal Araştırma

ANNELERİN DONOR SÜT ve SÜT BANKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

10.4274/jcp.2019.0029

  • Aylin Pekyiğit
  • Dilek Yıldız
  • Berna Eren Fidancı
  • Burcu Çalık
  • Özgenur Dehmen
  • Tuğba Koçak
  • Sema Altıntaş

Gönderim Tarihi: 11.07.2019 Kabul Tarihi: 07.10.2019 J Curr Pediatr 2019;17(3):325-336

GİRİŞ ve AMAÇ:

Birçok ülkede anne sütü bankacılığı yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de ise geleneksel ve dini inançlar gibi nedenler ile tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı annelerin donör süt ve süt bankacılığı konusundaki bilgi ve görüşlerini incelemektir.

GEREÇ ve YÖNTEM:

Bu çalışma kesitsel, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir çalışma olup 01.10.2018-30.12.2018 tarihleri arasında, bir devlet hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran, araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 252 anne ile yürütülmüştür. Veriler, anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 21 paket programından yararlanılmıştır. Çalışma için etik kurul izni ve gerekli izinler alınmıştır.

BULGULAR:

Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 33±7,233 olup %47,6’sı daha önce anne sütü bankasını duymuştur. Katılımcıların %49,2’si başka annelere süt bankasından süt almaları konusunda öneride bulunabileceğini belirtmişlerdir. Fakat %43,7’si ihtiyacı olduğunda kendi bebeği için süt bankasından süt almak istemediğini bildirmiştir. Süt bankasından yararlanmak istememe nedeni olarak %67,9 oranında hastalık bulaşma endişesini göstermiştir. Annelerin %66,3’ü ise sütü veren ve sütü alan aile kayıt altına alınıp birbirlerini tanırlarsa süt bankalarının mantıklı olacağını düşünmektedirler.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Çalışma sonuçları araştırmamızla benzerlik göstermekle birlikte annelerin çoğunluğunun donör süt ve süt bankaları konusunda bilgi eksikliğinin dini ve kültürel inançların öneminden daha fazla olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Donör süt, Anne sütü bankacılığı