Özgün Araştırma

Accompanying Infections in Hospitalized Children with Neurological Disease

10.4274/jcp.2022.81084

  • Turgay Çokyaman
  • Tolga Kasap
  • Taylan Çelik

Gönderim Tarihi: 02.07.2021 Kabul Tarihi: 16.02.2022 J Curr Pediatr 2022;20(1):17-26

Giriş:

Nörolojik hastalığı olan çocuklarda ortaya çıkan enfeksiyonlar sıklıkla hastaneye yatış gerektirmekte ve antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. Bu çalışmada hastaneye yatırılan nörolojik hastalığı olan çocuklarda eşlik eden enfeksiyonların, kullanılan antibiyotiklerin ve kültürlerde üreyen patojenik mikroorganizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çocuk nörolojisi servisine yatırılan 1 ay-18 yaş arası hastaların dijital tıbbi dosyaları retrospektif olarak incelendi. Nörolojik ve enfeksiyon hastalığı tanıları, kullanılan antibiyotik ve antiepileptikler ve kültür antibiyogram sonuçları kaydedildi.

Bulgular:

Nörolojik hastalığı olan çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalığı alt solunum yolu enfeksiyonlarıydı (%50). Antibiyotik kullanım oranı %51,9 (%32,4 mono ve %19,4 kombine) idi. Tekli antibiyotik tedavisinde en çok üçüncü kuşak sefalosporinler (%46) kullanılmıştı. Çoklu antibiyotik tedavisinde ise karbapenemler (%26,6), glikopeptidler (%26,6) ve geniş spektrumlu penisilinler (%10) daha yüksek oranlarda kullanılmıştı. İdrar kültürlerinde Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii ve Enterococcus raffinosus, kan kültürlerinde ise Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecium patojenleri üredi. Nörolojik hastalığı olan çocukların %59,3’ü antiepileptik tedavi almaktaydı. Valproik asit %24,6, levetirasetam %20,0, fenobarbital ve karbamazepin %10,8 sıklıkta kullanılmıştı.

Sonuç:

Hastaneye yatırılan nörolojik hastalığı olan çocuklarda en sık görülen enfeksiyon alt solunum yollarına aittir. Mono antibiyoterapide çoğunlukla sefalosporinler tercih edilse de kombine tedavide karbapenem ve glikopeptitler öne çıkmaktadır. Bu grup hastaların takiplerinde gelişebilecek enfeksiyonların ve neden olan olası patojenlerin bilinmesi hızlı ve etkin tedavi ve sağlık maliyetlerinin azaltılması için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptikler, antibiyotikler, çocuklar, pediatrik, tedavi

Tam Metin (İngilizce)