Diğer

2022 Konu İndeksi

J Curr Pediatr 2022;20(3):0-0

Adölesan/Adolescent122, 202
Aile hekimi/General practitioner54
Aile hekimliği/Family practice155
Aile/Family70
Ailesel puberte prekoks/Familial precocious 
puberty97
Akademisyen/Academician318
Akdeniz diyeti/Mediterranean diet188
Akut apandisit/Acute appendicitis128
Anemi/Anemia78
Anksiyete/Anxiety281
Antibiyotikler/Antibiotics17
Antiepileptikler/Antiepileptics17
Asidik olmayan reflü/Non-acidic reflux209
Asidoz/Acidosis221
Aşı reddi/Vaccine refusal62, 339, 379
Aşı reddi/Vaccine rejection45
Aşı tereddütü/Vaccine hesitancy339, 379 
Aşı/Vaccine45
Aşılama/Vaccination266, 356
Aşılama/Vaccine62
Aşılar/Vaccines310
Ateş yönetimi/Fever management34
Bağışıklama/Immunization310
Baş çevresi/Head circumference272
Bayley testi/Bayley test272
Bebek/Baby289
Benign/Benign367
Beş yaş altı çocuk/Children under five339
Beslenme alışkanlıkları/Dietary habits188
Beslenme/Nutrition103
Bilgi/Knowledge310, 356
Birinci basamak sağlık hizmeti/Primary 
health care155
Biyopsi/Biopsy10
Böbrek/Kidney10
Bulaşıcı hastalıklar/Infectious diseases349
C-reaktif protein/C-reactive protein128
CK/CK367
Çocuk sağlığı/Child health155
Çocuk yoğun bakım ünitesi/Pediatric intensive care unit258
Çocuk/Child10, 34, 54, 70, 78, 242, 266, 318, 379
Çocuklar/Children17
Çocukluk aşısı/Childhood vaccine45
Çocukluk çağı/Childhood88, 367 
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic281
COVID-19/COVID-1962, 237 
Crohn hastalığı/Crohn’s disease103
CYP27B1/CYP27B1373
D vitaminine bağlı raşitizm tip 1A/Vitamin D-dependent rickets type 1A373
Demir eksikliği anemisi/Iron deficiency anemia168
Depresyon/Depression181
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus147
Disfaj/Dysphagia229
Dismotilite/Dysmotility209
Diyabetik nefropati/Diabetic nephropathy147
Ebeveyn/Parent34
Ebeveynler/Parents339
Elektrokardiyografi/Electrocardiography202
Endotel/Endothelium78
Enfeksiyon/Infection237
Epilepsi/Epilepsy281
Eritrosit dağılım genişliği trombosit oranı/Red cell distribution width to platelet ratio27
Erkence puberte/Early puberty174
Esansiyel hipertansiyon/Essential hypertension242
Etki/Effect116
Etkinlik/Effectivity168
Final boy/Final height174
Gastroözofageal reflü/Gastroesophageal reflux209
Gebelik yaşına göre küçük/Small for 
gestational age331
Geç sepsis/Late-onset sepsis27
Glisemik kontrol/Glycemic control141
Göğüs ağrısı/Chest pain122
Gonadotropin salgılatıcı hormon analoğu/Gonadotropinreleasing hormone analogue174
Günlük yaşam aktiviteleri/Activities of daily living70
Güvenlilik/Safety168
Hedef organ hasarı/Target organ damage242
Hematoloji/Hematology318
Hematolojik parametreler/Hematological 
parameters116
Hemşirelik/Nursing34
Herpes zoster/Herpes zoster266
Hipofosfatemi/Hypophosphatemia373
Hipokalsemi/Hypocalcemia373
Hiponatremi/Hyponatremia128
Histopatoloji/Histopathology10
İdiyopatik trombositopenik purpura/Idiopathic thrombocytopenic purpura88
İlaç reçetesi/Drug prescriptions300
İmmünoglobulin M/Immunoglobulin M349
İnflamatuvar bağırsak hastalıkları/Inflammatory bowel diseases103
İnsülin direnci/Insulin resistance188
İnternet bağımlılığı/Internet addiction181
İntravenöz tedavi/Intravenous treatment168
K vitamini proflaksisi/Vitamin K prophylaxis197
Kalp fonksiyonu/Cardiac function78
Karantina/Quarantine281
Kardiyak fonksiyon/Cardiac function1
Kawasaki hastalığı/Kawasaki disease133
Kaygı/Anxiety34
Kızamık eliminasyonu/Measles elimination349
Kızamık/Measles349
Klinik pratik/Clinical practice237
Kompanse hipotiroidi/Compensated 
hypothyroidism1
Komplikasyon/Complication10
Kömür hemoperfüzyonu/Charcoal 
hemoperfusion258
Konvülziyon/Convulsion272
Koroner arter tutulumu/Coronary artery 
involvement133
Koruyucu hekimlik/Preventive medicine155
Malpraktis/Malpractice197
Meta-analiz/Meta-analysis379
Mindin/Mindin147
Miyozit/Myositis367
MKRN3 geni/MKRN3 gene97
Mortalite/Mortality221
Mycobacterium tuberculosis/Mycobacterium tuberculosis249
Nefrin/Nephrin147
Nöbet/Seizure54
Nörogelişim/Neurodevelopment272
Nörogelişimsel gerilik/Neurodevelopmental delay331
Obezite/Obesity202
Öğrenci/Student181
Öğretmenler/Teachers310
Onkoloji/Oncology318
Özofagus atrezisi/Esophageal atresia209
Pandemi/Pandemic62, 237
Pediatri/Pediatrics103, 237
Pediatrik ilaç zehirlenmeleri/Pediatric drug intoxication258
Pediatrik obezite/Pediatric obesity188
Pediatrik/Pediatric17, 116, 229
Pediatrist/Pediatrist54
Pediatristler/Pediatricians300
Pediyatri/Pediatrics249
Perfore apandisit/Perfore appendicitis128
pH-impedans/pH-impedance209
pH/pH221
Podokaliksin/Podocalyxin147
Prematür/Premature289
Prematüre/Premature221
Prematürite/Prematurity272, 331
Preterm infant/Preterm infants27
Prognoz/Prognosis242
Psikiyatri/Psychiatry88
Psikiyatrik bozukluklar/Psychiatric disorders181
Psikojenik/Psychogenic122
Puberte/Puberty174
Pulse Wave Doku Doppler ekokardiyograf/Pulse Wave Tissue Doppler echocardiography1
Retrospektif çalışma/Retrospective study300
Risk faktörleri/Risk factors289
Santral puberte prekoks/Central precocious puberty97
SARS-CoV-2/SARSCoV-2141
İntraventriküler kanama/Intraventricular 
hemorrhage289
Serebral palsi/Cerebral palsy70
Serum HDL kolesterol/Serum HDL-C level133
Sistematik derleme/Systematic review379
Solunum fonksiyon testleri/Pulmonary function 
tests202
Solunum sistemi semptomları/Respiratory 
symptoms229
Sosyal fobi/Social phobia181
Sosyal kaygı/Social anxiety181
Status epileptikus/Status epilepticus54
Talasemi/Thalassemia78
Tedavi/Treatment17
Tip 1 DM/Type 1 DM141
Tıp eğitimi/Medical education237
Tıp fakültesi öğrencisi/Medical faculty student356
Tüberküloz/Tuberculosis249
Türkiye/Turkey45, 318
Tutum/Attitude356
Tutum/Attitudes310
Ülseratif kolit/Ulcerative colitis103
Umbilikal kan gazı/Umbilical blood gas221
Üst solunum yolu enfeksiyonu/Upper respiratory tract infection300
Vitamin B12 eksikliği/Vitamin B12 deficiency116
Yenidoğan/Neonatal197
Yenidoğan/Newborn1
Yutma disfonksiyonu/Swallowing dysfunction229